Respektér koronareglene!

Jevnaker BTK minner om at det fortsatt er mange regler som må følges når du er i Jevnaker Bordtennishall; deriblant 1-metersregelen, grundig håndvask, dusj- og doubleforbud!

Det er faktisk slik at vi utøver vår idrett på nåde for tiden. Hvis virussmitten sprer seg mer, vil vi måtte stenge hallen igjen.

Vis derfor respekt for gjeldende regler, som utelukkende er til for å verne om din og andres helse!

De viktigste reglene i Jevnaker Bordtennishall:

  • Hold alltid minst 1 meters avstand til andre personer
  • Det er ikke tillatt å bruke dusjene
  • Doublespill skal ikke forekomme
  • Maks. 10 personer i hallen alle andre dager enn fredag (*)
  • Du skal vaske hendene med antibac jevnlig
  • Du må skrive deg inn og ut med klokkeslett

(*) Ut august 2020 er det kun fredager JBTK tilbyr organisert trening. Ved all trening på øvrige ukedager er det den som inviterer som bærer ansvaret med å overholde reglene.

Bordtennisforbundets retningslinjer:

RETNINGSLINJER FOR TRENING
• Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
• Det tillates vanlig trening, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe.)
• Det bør registreres med navn og kontaktinfo på alle som til enhver tid er i hallen
• Det skal ikke trenes/spilles kamper i double dersom man er 20 år eller eldre
• Så langt det er mulig skal grupper være faste, d.v.s. med de samme personene i gruppene gang etter gang
• Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig
• Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening
• Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
• Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters avstand, men vi oppfordrer fortsatt til at det skiftes og dusjes hjemme
• Hver enkelt klubb må sørge for at koronavettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening
• Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening

RETNINGSLINJER VED ARRANGEMENT
Arrangementer og samling i grupper med inntil 200 personer er på visse vilkår:.
Med arrangement i denne sammenheng mener vi seriekamper, lokale og nasjonale turneringer.
• Alle personer som er i hallen skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
• Arrangementer kan for eksempel være seriespill, cuper, stevner, treningssamlinger og liknende, men ikke ordinær trening.
• Det kan arrangeres double i yngre årsklasser og for junior innenfor en region
• Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede i hallen.
• Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
• Arrangøren skal ha oversikt (navn og kontaktinfo) på alle som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.
• Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
• De samme koronavettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene, o.s.v. gjelder for arrangement
• Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters avstand, men vi oppfordrer fortsatt til at det skiftes og dusjes hjemme
• Syke personer/personer med koronasymptomer skal holde seg hjemme
• Klubben skal hensynta alle generelle koronaråd og pålegg
• Ved bruk av tilreisende utenlandske spillere i seriespillet, eller ved deltakelse av disse på stevner, så må disse forholde seg til reiseråd/bestemmelser og karantenebestemmelser fra FHI/Helsemyndighetene og Utenriksdepartementet.
• Bordtennisforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.
I bordtennis er vi nå i den «heldige» situasjon at vi har en naturlig avstand når vi spiller som gjør at vi kan utøve sporten vår. La oss derfor gjøre en felles dugnad ved å holde avstand, ha god håndhygiene og ta ansvar slik at vi bidrar til null – 0 – smitte.