Årsmøteforslag_2021

FORSLAG til Jevnaker BTKs årsmøte fredag 21. januar 2022

FORSLAG NR. 1 (årsmøtesak nr. 4)
Fra JBTKs kontrollkomité
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet.
Styrets vurdering:
Kontrollkomiteen bestående av Leif Thorbjørn Jensen (leder) og Lars Jensen (medlem) har fått full innsikt i klubbens regnskap, bilag og kontoutskrifter. Vi har besvart alle spørsmål fra og støtter komiteens vurderinger.
Forslag til vedtak: Jevnaker BTKs årsberetning og regnskap for 2021 godkjennes.

FORSLAG NR. 2 (årsmøtesak nr. 5)                                                Fra Leif Thorbjørn Jensen
Jeg ønsker å komme med et forslag der det er mulighet for å organisere åpne sommertreninger utenom de fastsatte fredagene, og som ikke gir merarbeid for styret:
*Aktive ansvarshavende som har tilgang til hallen har mulighet til å organisere treninger utenom oppsatt tid.
*Det er personen som inviterer til treningen som har ansvaret.
*Invitasjon kringkastes via Facebook siden eller en egen Messenger-gruppe slik at andre medlemmer uten tilgang har mulighet til å være med.
Styrets vurdering:
Jevnaker BTK kunngjorde følgende informasjon 14. oktober 2021: Etter positive erfaringer med bookingsystemet sist sommer ønsker vi å tilby alle klubbens trenere, serielagledere og andre med faste arbeidsoppgaver/ansvarsområder tilgang til Jevnaker Bordtennishall også gjennom sommerpausen i 2022. Vårt ønske er å utvide fullmaktene til ovennevnte ytterligere slik at de kan søke om treningstid for så mange spillere det er plass til i ledige tidsluker. Forslaget fra Jensen inneholder ingen vesentlige endringer og definerer ikke treningsleders ansvar, men sammenfaller med styrets tidligere vedtak som gjengitt ovenfor.
Forslag til vedtak: Forslagets innhold implementeres i allerede vedtatte utvidelse av sommertreningsledernes fullmakter og ansvar. Styret utarbeider treningsledernes ansvarsområder.

FORSLAG NR. 3 (årsmøtesak nr. 6)                                                Fra JBTK-styret
Styret i Jevnaker Bordtennisklubb foreslår å videreføre nivået på medlemskontingentene.
Styrets vurdering:
Jevnaker BTK har lave medlemskontingenter og de har vært uendret siden 2015, samtidig som de inkluderer treningsavgift. I tillegg yter vi rabatt for flere fra samme familie. Å delta i klubbens basisaktiviteter bør ikke være en alt for stor økonomisk byrde. Vi foreslår derfor ingen økning i satsene denne gangen, heller.
Forslag til vedtak:
Følgende kontingent-satser gjelder for 2022/23-sesongen: Kr 900,- for medlemmer under 18 år, kr 1200,- for voksne medlemmer og kr 1500,- for familiemedlemskap (to eller flere fra samme familie). 

FORSLAG NR. 4 (årsmøtesak nr. 7)                                                Fra JBTK-styret
Styret i Jevnaker Bordtennisklubb har vedtatt å opprette en valgkomité og har etter å ha snakket med aktuelle kandidater kommet fram til en sammensetning i tråd med overordnede organisasjonsledds føringer.
Styrets vurdering:
Valgkomiteen skal være bredt sammensatt og presentere forslag til styresammensetning overfor årsmøtet i januar 2023. Komiteen skal ha en kjønnsbalansert sammensetning. Vårt forslag omfatter én leder og to medlemmer, med begge kjønn representert.
Forslag til vedtak:
Yngve Midtfjell (leder), Lene Døhlen-Jacobsen (medlem) og Olof Götestam (medlem) velges av årsmøtet til å utgjøre klubbens valgkomité de to kommende årene (fram til årsmøtet i januar 2024). 

FORSLAG NR. 5 (årsmøtesak nr. 8)                                              Fra JBTK-styret
Styret i Jevnaker Bordtennisklubb ber interesserte kandidater melde seg til klubbleder før årsmøtet.
Styrets vurdering:
Jevnaker Bordtennisklubb er representert i Jevnaker idrettsråd ved Lene Skogen. Hun er styremedlem i idrettsrådet – et rådgivende organ mot kommunen bestående av alle kommunens klubber, lag og foreninger. Lene er ikke avvisende til å fortsette i vervet, men vi ønsker å sondere interessen for å kunne gi en ny representant muligheten.
Forslag til vedtak:
Såfremt ingen melder sitt kandidatur innstilles Lene Skogen som JBTKs representant i Jevnaker idrettsråd.