Alle barn i JBTK er forsikret

Alle barn som er medlem i Jevnaker BTK eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund (NIF), som Jevnaker BTK er medlem i.

IVARETATT: Alle barn under 13 år i Jevnaker BTK er forsikret for idretts- og ulykkesskader.

Hvem forsikringen gjelder:
a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF.
b) Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
c) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
d) Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
e) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2.
f) Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
g) Forsikringen gjelder i hele verden.

Hva forsikringen gjelder:
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?
Alle skader må meldes elektronisk: Skadeskjema

Idrettens skadetelefon:
All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning:

PS! Alle med spillerlisens er forsikret gjennom lisensordningen til Norges Bordtennisforbund.